ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2562


!! ผู้สอบได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตรวจห้องสอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี้!!

*** ผู้ที่สอบได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใด ให้ไปตรวจสอบห้องสอบสัมภาษณ์ และดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ
!! ผู้สอบได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตรวจห้องสอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี้!!

คำค้นหา ให้ระบุรหัสประจำตัวสอบ ชื่อ หรือนามสกุล (บางส่วน)
คำค้นหา