มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1-1 (แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) ประเภทนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 63 ปีการศึกษา 2563


   - ผู้ผ่านสัมภาษณ์ต้องสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS63 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ธันวาคม 2562 และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 ในวันที่ 30-31 มกราคม 2563

สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS63 ของ ทปอ.วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

   - ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์และบันทึกข้อมูลรายงานตัว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

   - รายงานตัว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการยืนยันสิทธิ์
*** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ทุกคน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในสาขานั้นๆ ***

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 ในวันที่ 30-31 มกราคม 2563
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563