มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรายงานตัว
1.บันทึกข้อมูลรายงานตัวและพิมพ์ใบมอบตัว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
2.รายงานตัววันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. รายงานตัวคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 13.00-15.00 น. รายงานตัวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

รายงานตัว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

!! ดาวน์โหลดประกาศ/กำหนดการ !!


คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา