มหาวิยาลัยราชภัฏนครนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 58 ประจำปีการศึกษา 2558)

 

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

!! ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบ !!

-

คำชี้แจง
1. สำหรับผู้ที่สอบ ผ่าน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการยกเว้นผลการเรียนให้
2. สำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตามแผนการเรียน
3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ปรากฏผลการสอบ หรือมีปัญหาข้อข้องใจ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประมวลผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9 ชั้น 1)

หมายเหตุ คะแนนสอบทั้งหมดมี 100 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 60 คะแนนขึ้นไป