มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 ระดับปริญญาตรี รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ปีการศึกษา 2564

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการยืนยันสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.