มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับสมัครระบบ TCAS63 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ กำหนดการรายงานตัว

       - กำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษา(แต่งกายชุดนักเรียนเดิม หรือ ชุดนักศึกษา) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหารเก่า

       - บันทึกข้อมูลรายงานตัว ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

       - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (รอประกาศจาก กองพัฒนานักศึกษา อีกครั้ง)

** หมายเหตุ..
      1.ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด้วยตนเอง) ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น
      2.นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้ (เอกสารต้องดำเนินการเรียบร้อย) รายงานตัว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
      3.นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สามารถมารายงานตัวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ อนุญาตให้มารายงานตัว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.(พร้อมแนบหลักฐานเหตุผล) ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี