มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 บันทึกข้อมูลรายงานตัว ระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission1&2 ปีการศึกษา 2564

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการรายงานตัว/ค่าเล่าเรียน
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศกองพัฒนานักศึกษา

- ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา บันทึกข้อมูลรายงานตัว/พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2564

- ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ 7 มิถุนายน เท่านั้น