มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ พิมพ์ใบรายงานตัว รับรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 3 และรอบ 4 ปีการศึกษา 2565

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการชำระเงินขึ้นทะเบียนรายงานตัว

- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- ส่งเอกสารรายงานตัว ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2565
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารพรหมโยธี)

!!! ดาวน์โหลด !!!ใบติดหน้าซองส่งเอกสารรายงานตัว