มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ พิมพ์ใบรายงานตัว รับรหัสนักศึกษา และใบติดหน้าซองส่งเอกสารรายงานตัวการเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการขึ้นทะเบียนรายงานตัว/รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก

- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

- ส่งเอกสารรายงานตัว ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

!!! ดาวน์โหลด !!!ใบติดหน้าซองส่งเอกสารรายงานตัว