มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามเกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการรายงานตัว/รายชื่อผู้ผ่านประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก

*** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ให้มารายงานตัวต่อกรรมการตรวจหลักฐาน ในเวลา 09.00-09.30 น. ***

กำหนดการรายงานตัว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม โรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. เท่านั้น