มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ พิมพ์ใบรายงานตัว รับรหัสนักศึกษา และใบติดหน้าซองส่งเอกสารรายงานตัวการเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการชำระเงินขึ้นทะเบียนรายงานตัว

- ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา บันทึกข้อมูลรายงานตัว/พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565

- ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านธนาคารกรุงไทย/App.Krungthai Next(Comp.code : 81925) วันที่ 19-20พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

- ส่งเอกสารรายงานตัว ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

!!! ดาวน์โหลด !!!ใบติดหน้าซองส่งเอกสารรายงานตัว