มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามเกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการ การรายงานตัว
!!! ตัวอย่าง !!! เอกสารรายงานตัว

*** สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้นำสัญญากู้ยืมเงินฉบับเก่ามาด้วย ***

กำหนดการรายงานตัว วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ หอประชุมโรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช