มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เข้าระบบบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา รอบ 5 (Special NSTRU) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการชำระเงินขึ้นทะเบียนรายงานตัว

- ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา บันทึกข้อมูลรายงานตัว/พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2565

- ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านธนาคารกรุงไทย/App.Krungthai Next(Comp.code : 81925) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565

- ส่งเอกสารรายงานตัว ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารพรหมโยธี)