มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS 65 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2565


   - ผู้ผ่านสัมภาษณ์ต้องสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS65 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS65 ของ ทปอ.

   - ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์และบันทึกข้อมูลรายงานตัว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.


คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการยืนยันสิทธิ์
*** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ทุกคน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในสาขานั้นๆ ***

กำหนดการยืนยันสิทธิ์วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565