มหาวิยาลัยราชภัฏนครนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65 ประจำปีการศึกษา 2565)

 

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

!! ดาวน์โหลดประกาศ !!

-

คำชี้แจง
1. สำหรับผู้ที่สอบ ผ่าน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา "9000001 เสริมทักษะภาษาไทย " โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทำการยกเว้นผลการเรียนให้
2. สำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย ตามแผนการเรียน
3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ปรากฏผลการสอบ หรือมีปัญหาข้อข้องใจ ให้ติดต่อสอบถาม โทร.075-845527

หมายเหตุ คะแนนสอบทั้งหมดมี 60 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 30 คะแนนขึ้นไป