มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์บันทึกข้อมูลรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2564


  - บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบชำระค่ารายงานตัว ตั้งแต่ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564

  - ชำระค่ารายงานตัวผ่านธนาคารกรุงไทย/แอปพิเคชั่นกรุงไทยเน็ก (Comp.code:81925) ภายในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น


คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศการรายงานตัวนักศึกษา