มหาวิยาลัยราชภัฏนครนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 60 ประจำปีการศึกษา 2560)

 

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

คำชี้แจง
1. สำหรับผู้ที่สอบ ผ่าน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1.) 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย และ 2.) 9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการยกเว้นผลการเรียนให้
2. สำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1.) 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย และ 2.)9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามแผนการเรียน
3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ปรากฏผลการสอบ หรือมีปัญหาข้อข้องใจ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9 ชั้น 1)

หมายเหตุ คะแนนสอบด้านภาษาไทยทั้งหมดมี 100 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 60 คะแนนขึ้นไป
คะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษทั้งหมดมี 60 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 36 คะแนนขึ้นไป