มหาวิยาลัยราชภัฏนครนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 64 ประจำปีการศึกษา 2564)

 

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

คำชี้แจง
1. สำหรับผู้ที่สอบ ผ่าน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1.) 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย และ 2.) 9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการยกเว้นผลการเรียนให้เอง
2. สำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1.) 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย และ 2.)9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามแผนการเรียน

หมายเหตุ
1.คะแนนสอบด้านภาษาไทยทั้งหมดมี 60 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 36 คะแนนขึ้นไป
2.คะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษทั้งหมดมี 100 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 50 คะแนนขึ้นไป