ระบบรับสมัคร portfolio ปีการศึกษา 2561


 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 •  กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 [21/10/2017]
 •  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2/2559 [25/01/2017]
 •  ประกาศ นักศึกษาทียื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558 [04/02/2016]
 •  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 1/2558 [04/02/2016]
 •  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558 [04/02/2016]
 •  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2559 [04/02/2016]

 • อ่านข่าวย้อนหลัง

  ประมวลภาพกิจกรรม
 •  กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่
 •   

  ดาวน์โหลด
 •  คำร้องทั่วไป
 •  แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง(สำหรับอาจารย์)
 •  แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน (สำหรับอาจารย์)
 •  แบบฟอร์มบันทึกตกลงการจ้าง
 •  แบบใบลาป่วย
 •  แบบใบลาพักผ่อน
 •  แบบใบขอยกเลิกวันลา
 •  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 •  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561
 •  หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน-งบหน้า 10% ด้านสังคม
 •  หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน-งบหน้า 10% ด้านวิทย์
 •  หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน-งบหน้า 80% ด้านวิทย์
 •  หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน-งบหน้า 80% ด้านสังคม
 •  หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน-งบหน้า สื่อสอนสอบ ด้านวิทย์
 •  หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน-งบหน้า สื่อสอนสอบ ด้านสังคม

 • บอร์ดคำถาม
 • vyftllrg  [Quick Loan]  [13/10/2018]
 • helcanho  [Fastest Payday Loan]  [10/10/2018]
 • olinhroe  [Buy An Essay Paper]  [27/03/2018]
 • jvevxnpt  [Buying Essays]  [22/03/2018]
 • chfucynt  [Write My Papers]  [18/03/2018]

 • คำถามทั้งหมด / ตั้งคำถามใหม่