หัวข้อข่าวประกาศประกาศเมื่อ
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติ ขอสอบเนื่อ...8  ก.พ. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภ...2  ก.พ. 2562
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป...14  ม.ค. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...14  ม.ค. 2562
ประกาศ หยุดการเรียนการสอน และการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึ...8  ม.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิต...27  ธ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศ...20  ธ.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/25617  ธ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2...6  ธ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ...28  พ.ย. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...19  พ.ย. 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้ และการสอบปลายภาค 1/256110  พ.ย. 2561
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติคณะครุสาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ...8  พ.ย. 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาค นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภา...3  พ.ย. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ...22  ต.ค. 2561
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีก...18  ต.ค. 2561
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 25613  ต.ค. 2561
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบ...28  ก.ย. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...24  ก.ย. 2561
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภ...18  ก.ย. 2561
  อ่านข่าวทั้งหมด