หัวข้อข่าวประกาศประกาศเมื่อ
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภ...18  ก.ย. 2561
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา20  ก.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนค...19  ก.ค. 2561
ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ...17  ก.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25617  ก.ค. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...19  มิ.ย. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/256030  พ.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปี...21  พ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ...19  พ.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค และแก้ไขปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษา 2/25609  พ.ค. 2561
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 25615  พ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...25  เม.ย. 2561
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 28-29 เ...21  เม.ย. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...17  เม.ย. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ...5  มี.ค. 2561
ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1...26  ก.พ. 2561
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป...8  ก.พ. 2561
ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2...31  ม.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/256011  ม.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิต...21  ธ.ค. 2560
  อ่านข่าวทั้งหมด