หัวข้อข่าวประกาศประกาศเมื่อ
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภา...18  มิ.ย. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภา...15  มิ.ย. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การร...11  มิ.ย. 2562
รายชื่อผู้พันสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรร...5  มิ.ย. 2562
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป...25  พ.ค. 2562
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/256216  พ.ค. 2562
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/256116  พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเลือก ปีการศึกษา 256215  พ.ค. 2562
ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคก...2  พ.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศ...30  เม.ย. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศ...26  เม.ย. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ...19  เม.ย. 2562
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...17  เม.ย. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...6  เม.ย. 2562
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนปกติ วันอังคารที่ 9 เมษายน 25626  เม.ย. 2562
กำหนด การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป....29  มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติ...27  มี.ค. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...21  มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติ...19  มี.ค. 2562
ประกาศ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 256218  มี.ค. 2562
  อ่านข่าวทั้งหมด