หัวข้อข่าวประกาศประกาศเมื่อ
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...22  ก.ค. 2565
ประกาศ การทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 25658  ก.ค. 2565
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่...28  มิ.ย. 2565
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ....27  มิ.ย. 2565
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4...1  มิ.ย. 2565
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป...23  พ.ค. 2565
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา...18  พ.ค. 2565
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี...27  เม.ย. 2565
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2...25  เม.ย. 2565
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิต...11  เม.ย. 2565
ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน และลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศ...31  มี.ค. 2565
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสาเร็จ...21  มี.ค. 2565
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2...28  ก.พ. 2565
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1...17  ม.ค. 2565
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ...24  ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาต...23  ธ.ค. 2564
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/25...13  ธ.ค. 2564
ประกาศ ของดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/256413  ธ.ค. 2564
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาท...13  ธ.ค. 2564
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิต...24  พ.ย. 2564
  อ่านข่าวทั้งหมด