ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / ฝ่ายคำติชม
  กนกอร บุญโยดม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
ประเมิน : การบริหาร
  จิรา ทวินิจ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
ประเมิน : การบริการ
  พิมนภา ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
ประเมิน : การบริการ
  เบญจลักษณ์ สังขมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
ประเมิน : การบริการ
  ลภัทรลดา รองพินิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
ประเมิน : การบริการ
  ปรีดา ถาพรพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ประเมิน : การบริการ
  ฐิตาภรณ์ คำพุทธ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ประเมิน : การบริการ
  พัชรินทร์ นุ่มนวล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ประเมิน : การบริการ
  ฐิฌาณ์ โปยารถ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
ประเมิน : การบริการ
  ปัญฐษา รองพินิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
ประเมิน : การบริการ
  สุพจน์ หาบอุปการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
ประเมิน : การบริการด้านระบบสารสนเทศ
  ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
ประเมิน : การบริการด้านระบบสารสนเทศ
  บุรฮาน มาโนชน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
ประเมิน : การบริการด้านระบบสารสนเทศ
  ชะบา อารีกิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
ประเมิน : การบริการ
  ชมพูนุท มาโนชน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
ประเมิน : การบริการ
  จิราภรณ์ รัตนปริคณน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
ประเมิน : การบริการ
  สกุณี ปานดำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
ประเมิน : การบริการ
  ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว

ตำแหน่ง : นักโสตทัศนศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
ประเมิน : การบริการ
  ขวัญชนก ชุมศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายเคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษา
ประเมิน : การบริการ
  ณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายเคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษา
ประเมิน : การบริการ