ค้นหาจาก คำค้นหา
สามารถระบุคำสำหรับการค้นหาเพียงบางส่วนได้
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามสถานที่ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
*** มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ***

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช