ข่าวประกาศทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...8  ก.พ. 2561
ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/256031  ม.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/256011  ม.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...21  ธ.ค. 2560
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา...14  ธ.ค. 2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/256012  ธ.ค. 2560
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/25604  ธ.ค. 2560
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 ตุ...4  ธ.ค. 2560
ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/25604  ธ.ค. 2560
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Port...21  พ.ย. 2560
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ภาคการเรียนที่ 1/25...20  ต.ค. 2560
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (กรณีเ...12  ต.ค. 2560
การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การ...7  ต.ค. 2560
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 25606  ต.ค. 2560
การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 27  ก.ย. 2560
หน้าที่ : 1 จาก 2723456789 >> >|