ข่าวประกาศทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้ และการสอบปลายภาค 1/256110  พ.ย. 2561
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติคณะครุสาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/256...8  พ.ย. 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาค นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/25613  พ.ย. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ภาคการ...22  ต.ค. 2561
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256118  ต.ค. 2561
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 25613  ต.ค. 2561
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท...28  ก.ย. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิง...24  ก.ย. 2561
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560...18  ก.ย. 2561
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา20  ก.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...19  ก.ค. 2561
ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256...17  ก.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25617  ก.ค. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 พฤษ...19  มิ.ย. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/256030  พ.ค. 2561
หน้าที่ : 1 จาก 2823456789 >> >|