ข่าวประกาศทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต...19  ก.ย. 2566
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิง...15  ก.ย. 2566
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 256612  ก.ย. 2566
ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่31  ส.ค. 2566
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...26  ส.ค. 2566
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256724  ส.ค. 2566
ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับป...17  ส.ค. 2566
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ปี...16  ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 256627  ก.ค. 2566
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...14  ก.ค. 2566
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ปี...11  ก.ค. 2566
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/...7  ก.ค. 2566
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/...3  ก.ค. 2566
ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.256622  มิ.ย. 2566
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 25...19  มิ.ย. 2566
หน้าที่ : 1 จาก 4023456789 >> >|