ข่าวประกาศทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา20  ก.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...19  ก.ค. 2561
ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256...17  ก.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25617  ก.ค. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 พฤษ...19  มิ.ย. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/256030  พ.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 กลุ่มภ...21  พ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/256019  พ.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค และแก้ไขปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษา 2/25609  พ.ค. 2561
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 25615  พ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...25  เม.ย. 2561
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 28-29 เมษายน 256121  เม.ย. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2,12,...17  เม.ย. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 Port...5  มี.ค. 2561
ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256026  ก.พ. 2561
หน้าที่ : 1 จาก 2823456789 >> >|