ข่าวประกาศทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 กลุ่มภ...21  พ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/256019  พ.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค และแก้ไขปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษา 2/25609  พ.ค. 2561
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 25615  พ.ค. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...25  เม.ย. 2561
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 28-29 เมษายน 256121  เม.ย. 2561
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2,12,...17  เม.ย. 2561
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 Port...5  มี.ค. 2561
ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256026  ก.พ. 2561
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...8  ก.พ. 2561
ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/256031  ม.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/256011  ม.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...21  ธ.ค. 2560
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา...14  ธ.ค. 2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/256012  ธ.ค. 2560
หน้าที่ : 1 จาก 2723456789 >> >|