เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566
  ประกาศเมื่อ :  9  พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาภาคปกติ รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    543_Document.pdf