เรื่อง :  ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ประกาศเมื่อ :  8  ธันวาคม  2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สามารถอ่านประกาศแนบท้ายและถือปฏิบัติตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    544_Document.pdf