เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota NSTRU)
  ประกาศเมื่อ :  11  มกราคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota NSTRU) โดยกำหนดให้สอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป และสอบความรู้พื้นฐานสาธารณสุข ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศแต่งตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำห้องสอบ ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้ :
  เอกสารประกอบ :    550_Document.pdf