เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2 โควตา (Quota NSTRU) ปีการศึกษา 2566
  ประกาศเมื่อ :  17  มกราคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาภาคปกติ รอบ2 โควตา (Quota NSTRU) ปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    552_Document.pdf