เรื่อง :  ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ปี 2566
  ประกาศเมื่อ :  6  กุมภาพันธ์  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    553_Document.pdf