เรื่อง :  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
  ประกาศเมื่อ :  30  มีนาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งช่วยให้ผู้สอนได้รับความสะดวก และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยกำหนดส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ดังประกาศแนบท้าย
  เอกสารประกอบ :    562_Document.pdf