เรื่อง :  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
  ประกาศเมื่อ :  12  เมษายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาลงวันที่สำเร็จการศึกษา ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา กำหนดมารับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่มาติดต่อ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เท่านั้น ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ที่ : http://regis.nstru.ac.th/check_suc_stud/check_suc_stud.php
  เอกสารประกอบ :    563_Document.pdf