เรื่อง :  ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566
  ประกาศเมื่อ :  26  เมษายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดการเรียนการสอนไปแล้วนั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร มหาวิทยาลัยจึงแจ้งการหยุดการเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    565_Document.pdf