เรื่อง :  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565
  ประกาศเมื่อ :  16  พฤษภาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ :
  เอกสารประกอบ :    568_Document.pdf