เรื่อง :  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  ประกาศเมื่อ :  20  พฤษภาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสุดท้ายภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ชำระเงินล่าช้า หรือผลการขอขยายการส่งผลการเรียน รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอผลการเรียนแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันได้รับผลการเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) ที่ผ่านมา กำหนดมารับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่มาติดต่อ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เท่านั้น ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ที่ : http://regis.nstru.ac.th/check_suc_stud/check_suc_stud.php
  เอกสารประกอบ :    569_Document.pdf