เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีการศึกษา 2566
  ประกาศเมื่อ :  23  พฤษภาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    570_Document.pdf