เรื่อง :  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  ประกาศเมื่อ :  16  มิถุนายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสุดท้ายภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอผลการเรียนแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า หรือนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปัจจุบันได้รับผลการเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป (วันและเวลาทำการก่อนเวลา 15.30 น.)
  เอกสารประกอบ :    574_Document.pdf