เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2566
  ประกาศเมื่อ :  19  มิถุนายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    576_Document.pdf