เรื่อง :  ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566
  ประกาศเมื่อ :  22  มิถุนายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 12.00-18.00 น. เพื่อเข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประทานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และสอนชดเชยในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. แทน ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    577_Document.pdf