เรื่อง :  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565
  ประกาศเมื่อ :  7  กรกฎาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งช่วยให้ผู้สอนได้รับความสะดวก และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2565 ของนักศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ดังประกาศแนบท้าย
  เอกสารประกอบ :    579_Document.pdf