เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ปีการศึกษา 2567
  ประกาศเมื่อ :  11  กรกฎาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    580_Document.pdf