เรื่อง :  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2565
  ประกาศเมื่อ :  26  สิงหาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ได้ยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลัง บัดนี้คณะกรรมการวิชาการคณะ ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ทั้งนี้ให้ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้เกรด I สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
  เอกสารประกอบ :    586_Document.pdf