เรื่อง :  ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่
  ประกาศเมื่อ :  31  สิงหาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    587_Document.pdf