เรื่อง :  กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2566
  ประกาศเมื่อ :  19  กันยายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

  เอกสารประกอบ :    591_Document.pdf