เรื่อง :  ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
  ประกาศเมื่อ :  28  กันยายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เรีนยอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 9-12 และ 16-20 ตุลาคม 2566 นั้น ขอความอนุเคราะห์ผู้สอนจัดส่งข้อสอบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    592_Document.pdf