เรื่อง :  ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รับปี 2566
  ประกาศเมื่อ :  4  ตุลาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมารับได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 27 กันยายน 2568 ในวันและเวลาราชการ ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    594_Document.pdf