เรื่อง :  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
  ประกาศเมื่อ :  11  ตุลาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งช่วยให้ผู้สอนได้รับความสะดวก และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยกำหนดส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ดังประกาศแนบท้าย
  เอกสารประกอบ :    595_Document.pdf