เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567
  ประกาศเมื่อ :  7  พฤศจิกายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    597_Document.pdf