เรื่อง :  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
  ประกาศเมื่อ :  12  ธันวาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ :
  เอกสารประกอบ :    599_Document.pdf