เรื่อง :  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี
  ประกาศเมื่อ :  27  ธันวาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยสิ้นปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้มีการปรับเปลี่ยนวันหยุดชดเชย จากเดิมวันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อ คราวประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น
  เอกสารประกอบ :    601_Document.pdf