เรื่อง :  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ธันวาคม 2566
  ประกาศเมื่อ :  13  กุมภาพันธ์  2567
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสุดท้ายภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอผลการเรียนแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 1/2566 รวมทั้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ปัจจุบันได้รับผลการเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (วันและเวลาทำการก่อนเวลา 15.30 น.)
  เอกสารประกอบ :    608_Document.pdf