เรื่อง :  รับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  ประกาศเมื่อ :  3  พฤษภาคม  2552
รายละเอียดข่าวประกาศ :

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2552  มาโดยลำดับแล้วนั้น

    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนสนใจ  และเพื่อสนองปรัชญาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ  ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2)

***  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบท้ายมากับประกาศฉบับนี้ ***

  เอกสารประกอบ :    19_Document.pdf